Download เอกสาร
เอกสารและวิธีการใช้งาน
เอกสารคู่มือ
1.
คู่มือการใช้งานสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร
2.
คู่มือการยื่นคำร้องตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
3.
คู่มือขอยกเลิกการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (26-01-2561)
4.
คู่มือขอใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
เอกสารทั่วไป
1.
แนะนำบริการ ของระบบ Tariff e-Service
2.
เอกสารงานสัมนา Tariff e-Service (วันที่ 17 พ.ย. 2560)