ประกาศสำคัญ
เอกสาร
1.
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗ / ๒๕๖๑
2.
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗ / ๒๕๖๑