ความเป็นมา

ก้าวนำ...ทุกการเปลี่ยนแปลง

               โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเชิงข้อมูล ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันถึง 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ข้อมูลการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ข้อมูลคำวินิจฉัยของ WCO และข้อมูลอัตราอากร ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถสืบค้นได้และหากสืบค้นได้แต่อาจต้องใช้ความพยายามในการนำข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันมาดำเนินการประมวลผลเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการประสานเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบจนนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากร ด้วยบริการข้อมูลผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่สะดวก รวดเร็ว รองรับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0


แรงผลักดัน...เพื่อการพัฒนา

               โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตมีกระบวนงานในการขอรับบริการสอบถามข้อมูลการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้รับบริการที่มีความพร้อมจัดส่งข้อมูลสอบถามทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องเพื่อสอบถาม ณ กรมศุลกากร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนผู้รับบริการ ข้อมูลที่ส่งมาในระบบจะถูกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ช่วยลดภาระงานและข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการนำเข้าข้อมูลซ้ำ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนและติดตามการพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะดำเนินการแจ้งสถานะการพิจารณาผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะผลการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใสของการให้บริการ และเมื่อกระบวนการภายในเสร็จสิ้นผลการพิจารณาที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันถึง 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ข้อมูลการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ข้อมูลคำวินิจฉัยของ WCO และข้อมูลอัตราอากร ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถสืบค้นได้และหากสืบค้นได้แต่อาจต้องใช้ความพยายามในการนำข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันมาดำเนินการประมวลผลเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการประสานเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบจนนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน


วางแผน...แบบบูรณาการ

นายกุลิศ สมบัติศิริ

อธิบดีกรมศุลกากร

นายเสรี ไทยจงรักษ์

รองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

               เนื่องจากเป็นโครงการด้านวิชาการที่ใช้งบประมาณสูงซึ่งท่านอธิบดีกรมศุลกากรนายกุลิศ สมบัติศิริ ให้ความสำคัญจึงมอบหมายให้นายเสรี ไทยจงรักษ์ รองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักพิกัดอัตราศุลกากร ให้การสนับสนุนผลักดันทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น คาดว่าโครงการฯ นี้จะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการในสัญญาคือเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกรมศุลกากรหวังว่าเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นผลการจำแนกประเภทพิกัดฯ ที่มีผลคำวินิจฉัยแล้วด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตของกรมศุลกากรรองรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้วินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรด้วยระบบอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบงานปัจจุบัน อาทิ ลดความซ้ำซ้อนของงานและความผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล มีเวลาเพียงพอที่จะคัดกรองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า และสามารถนำข้อมูลการวินิจฉัยพิกัดฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อให้บริการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อให้การบริการศุลกากรเป็นมาตรฐานโลก

ดำเนินงาน...อย่างมืออาชีพ

นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

               การดำเนินโครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 ในขั้นตอนการสำรวจและจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) เสนอให้คณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง(คคค.) พิจารณาและประสานกับสำนักบริหารกลาง เพื่อดำเนินการด้านงบประมาณและจัดหาผู้พัฒนาระบบ โดยผู้ชนะการประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้รับการคัดเลือกแล้วเสร็จในปี 2559 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา คือ 330 วัน สำนักพิกัดอัตราศุลกากรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลการ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่ง เรียกว่า”คณะทำงานออกแบบระบบงานจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต” ทำหน้าที่ศึกษาพัฒนา ตลอดจนประสานการทำงานระหว่างผู้ใช้และผู้รับจ้างในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา


               ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ริเริ่มโครงการ นำเสนอแนวคิด ประสานจัดหางบประมาณและวางกรอบโครงการจนสามารถจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง บุคคลอื่น ๆ อีกมากมายที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการซึ่งมิอาจยกมากล่าวอ้างได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ดำเนินงานของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ให้ความร่วมมือพัฒนา ปรับปรุงจนโครงการเป็นรูปร่างตามความหวังของผู้บริหารกรมฯ ที่ริเริ่มโครงการฯ นี้ไว้


โดยมีรายนามของคณะทำงานออกแบบระบบงานจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง คณะทำงาน
1 นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์ ผชช. เฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะทำงาน
2 นายมงคล ศรีบำรุง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3 นายเจนฤทธิ์ สระวาสี นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4 นางสาววรรณชุลี เอื้อกุศลสมบูรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5 นายสาโรจน์ ลุผลแท้ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
6 นางสาวธนิษฐา ตันตยกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ คณะทำงาน
7 นายครองพล อารีย์รัตน์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ คณะทำงาน
8 นายชัยชนม์ สายฟ้า นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ คณะทำงาน
9 นายรุ่งโรจน์ อุปรัตน์ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ คณะทำงาน
10 นายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ์ไชยศรี นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ คณะทำงาน
11 นายกณพ จาริตรบุตร นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ คณะทำงาน
12 นายภูริพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ คณะทำงาน
13 นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ
14 นายศราวุธ จารุวรพงษ์ พนักงานประจำสำนักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
15 นางสาวณัฐกานต์ อุดมคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ